Försäljnings- och leveransvillkor

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Gäller för all handel med privatkunder
April 2016 (rev. 30.03.2016)

E-post till HTH Køkkener: mail@hth.se – Du hittar ytterligare kontaktuppgifter om specifika butiker i huvudmenyn på www.hth.se eller så kan du ringa +45 75 24 47 77.

1. Ikraftträdande, användning och giltighetOpen

1.1. Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller vid köp i fysiska HTH-butiker och vid köp via HTH:s webbutik, www.hth.se, om inte parterna skriftligen kommit överens om annat.

1.2. Vid köp i HTH:s webbutik www.hth.se gäller de särskilda villkoren i punkt 12 nedan.

1.3. För leveranser som även inkluderar montering gäller dessa försäljnings- och leveransvillkor, dock med de avvikelser som anges i punkt 11 nedan.

2. Priser och justering

2.1. Alla HTH:s priser är dagspriser och anges i svenska kronor, inklusive moms, men inkluderar inte, om inte annat avtalats, ihopsättning, montering och/eller anslutning av något slag. Priset för ihopsättning, montering och/eller anslutning framgår alltid av ordern.

2.2. HTH:s offert är bindande i 30 dagar från anbudsdagen, om inte annat anges uttryckligen i offertvillkoren. Om  offerten inte accepteras inom ovan nämnda tid upphör offerten  att gälla.

2.3. Det är inte möjligt  att kombinera olika rabatter, kampanjer och andra särskilda prisavtal.

2.4. HTH reserverar sig för uppenbara pris- och korrekturfel.

3. Ställande av säkerhet

3.1. Om det har överenskommits att kunden ska ställa säkerhet för hela eller en del av leveransen är kunden skyldig att göra det på HTH:s begäran.

3.2. Säkerheten ska utgöras av en bankgaranti, borgen, förskottsbetalning eller någon annan betryggande säkerhet. Det är HTH som bestämmer vilken form av säkerhet som ska ställas.

3.3. Säkerheten ska ställas senast åtta arbetsdagar efter att avtalet har ingåtts. Om det finns särskilt avtal om förskottsbetalning för en del av leveransen kan HTH kräva säkerhet för det resterande beloppet, se punkt 4.1 och 4.2.

3.4. Säkerheten syftar till att säkerställa alla de krav HTH kan ha till följd av avtalet, däribland krav rörande eventuella extraleveranser och extrakostnader

4. Betaling

4.1. Om fakturabeloppet inte har betalats på förfallodagen tillkommer ränta på beloppet i enlighet med Räntelagen. Efter två påminnelser skickas kravet utan ytterligare avisering till inkasso.

4.2. Kunden har inte rätt att innehålla en del av köpesumman som säkerhet för att uppfylla eventuella motkrav rörande andra leveranser som inte omfattas av samma avtal.

5. Äganderättsförbehåll

5.1. Om kund inte har ställt säkerhet för köpesumman, se punkt 3, eller förskottsbetalt en leverans, se punkt 4.1, förblir det som levererats HTH:s egendom, över vilket HTH har full äganderätt, till dess att hela köpesumman, inklusive eventuella räntor och påminnelseavgifter, har betalats. Kunden har ingen dispositionsrätt över  levererad vara förrän äganderätten övergått till kunden.

6. Köparens ändring av ordern

6.1. HTH tillverkar efter order. Kunden har därför begränsade möjligheter att ändra i en lagd order, och kan inte avbeställa en order efter det att kund tagit emot den skriftliga bekräftelsen eller ett av HTH underskrivet avtal. Se dock punkt 9 och 12 om kundens returrätt efter mottagande av vara.

6.2. Vid alla beställningar upplyser HTH i orderbekräftelsen om det datum som kunden senast kan ändra sin order på utan kostnad. Efter detta datum gäller reglerna om returrätt i punkt 9 och 12.

6.3. Om ordern innehåller en specialtillverkad vara , dvs. en vara från HTH:s standardsortiment i vilken det gjorts ändringar vad gäller varans dimensioner, funktioner, utseende eller motsvarande, kan kund inte göra några ändringar. Motsvarande gäller för alla bänkskivor, oavsett mått, alla varorfrån unoform, utgående varor, lösa delar och tillbehör, däribland diskho, blandare, lampor, hårda vitvaror osv. Order som innehåller en beställning av en vara v som utgår ur produktion kan inte heller ändras.

6.4. Vid ändringar, tillval eller andra extratjänster kan HTH upplysa kunden om tidpunkt för leveransen och eventuell montering först när det föreligger en slutlig specifikation samt ett skriftligt godkännande eller underskrivet avtal från kunden. HTH:s normala leveranstid är 20–30 arbetsdagar från mottagande av det skriftliga godkännandet eller undertecknade avtalet.

6.5. Under semesterperioder då produktionen är inställd eller reducerad, samt i situationer med särskilt hög belastning, måste kunden räkna med att leveranstiden kan utökas med 5–15 arbetsdagar.

7. Leverans och tillgänglighet

7.1. Leveransen äger rum till det avtalade leveransstället. HTH lämnar besked om leveransdag senast tre dagar i förväg.

7.2. Kunden är skyldig att se till att leveransen kan mottas och kvitteras vid den av HTH meddelade leveranstidpunkten.

7.3. Kunden ska säkerställa farbar väg till leveransstället för HTH:s lastbil som är 10 m lång, 2,55 m bred och 4 m hög. Bilen har en registrerad totalvikt på 25 ton. För att undvika skador på leveransen ska kunden vid ankomsten anvisa lastbilen en plats som ligger max 25 m från dörren till den förvaringsplats som kunden anvisar. Den anvisade platsen och transportvägen från den anvisade platsen till entrédörren ska ha ett körbart underlag. Vägen ska vara fri, lämplig och säker att köra på med vanliga hjälpmedel, t.ex. paketkärra. Golv och andra liknande underlag ska vara täckta för att kunna köras på med t.ex. paketkärra. Vid leverans och inbärning av leveranser ovanför markplan ska det finnas tillgång till tekniska hjälpmedel (kran eller lift samt nödvändig bemanning, alternativt hiss). I rimlig tid före leverans skickas en leveransavisering som även innehåller information om sådant kunden bör tänka på innan HTH levererar varorna.

7.4. HTH ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador i samband med inbärning, som kunde ha undvikits om kunden hade täckt ytorna korrekt.

7.5. Om ovanstående villkor för tillgänglighet inte kan uppfyllas ska kunden upplysa om detta snarast möjligt och senast vid HTH:s meddelande om leveransdag, se punkt 7.1.

7.6. Observera att kunden är skyldig att betala för HTH:s eventuella merkostnader om kunden inte följt HTH:s anvisningar om tillgänglighet, se punkt 7.

7.7. Om leveransen inte kan fullgöras på grund av förhållanden hos kunden beroende på t.ex. leveransställets beskaffenhet, se punkt 7.3, och kunden inte önskar att leveranstidpunkten ska skjutas upp ska kunden senast vid HTH:s meddelande om leverans, se punkt 7.1, anvisa ett alternativt leveransställe. I och med HTH:s leverans till det av kunden anvisade alternativa leveransstället har HTH fullgjort sitt leveransåtagande gentemot kunden. 

7.8. Kunden är skyldig att ersätta HTH för samtliga eventuella merutgifter till följd av det ändrade leveransstället (förvaringsplatsen). Kunden får själv stå för den efterföljande transporten från förvaringsplatsen till det ursprungliga leveransstället. HTH ersätter inte kunden för det fall att HTH inte kan genomföra avtalade leveranser och det beror på kundens förhållanden.

7.9. Om leveransen inte kan genomföras på grund av kundens förhållanden och kunden inte i tid anvisar ett alternativt leveransställe, se punkt 7.7, kommer varan att förvaras på kundens bekostnad och risk fram till dess att en ny leveranstidpunkt avtalats. HTH:s leverans till förvaringsplatsen anses då ha fullgjorts till korrekt leveransställe. Kunden står för samtliga merkostnader till följd av detta leveranshinder, däribland kostnader för förvaring, eventuell försäkring, spilltid, körning, uppbärning osv. Vid HTH:s efterföljande transport från förvaringsplatsen till det ursprungliga avtalade och anvisade leveransstället tillkommer kostnader, bl.a. lönekostnader.

7.10. När leveranshindret upphört, se punkt 7.9, ska kunden med minst fem dagars varsel meddela detta till HTH, varefter kunden eller HTH kan transportera magasinerad vara till det ursprungligt avtalade och anvisade leveransstället, se punkt 7.1.

7.11. Om kunden underlåter att i rätt tid meddela HTH om att en leverans inte kan äga rum, eller om en alternativ leveransadress, se punkt 7.7, eller om det visar sig vid HTH:s leverans att kunden inte har uppfyllt sina skyldigheter i förhållande till leveransstället och kundens närvaro, kan HTH på kundens bekostnad och risk välja antingen att leverera under de rådande omständigheterna eller köra vara till förvaring.

7.12. När leverans har ägt rum övergår risken och underhållsansvaret för varan på kunden.

8. Försening

8.1. Vid försening från HTH:s sida är HTH skyldigt att snarast meddela kunden detta och därefter avtala en ny leveranstid.

9. Köparens returrätt vid köp i HTH-butiker

9.1. Kunden kan inte returnera vara köpt i fysiska butiker.

10. Fel, reklamation och garanti

10.1. Kunden är skyldig att vid mottagandet genomföra en kontroll av varan.

10.2. Om kunden vill reklamera ett fel ska detta ske så snart som möjligt efter det att kunden upptäckt felet. Rätten att reklamera ett fel upphör när tre år passerat från leveranstidpunkten för varan.

10.3. HTH lämnar 25 års garanti på lådsidor, skenor, gångjärn och trådvaror samt de skenor och metallbeslag som hör till trådvarorna.

10.4. HTH lämnar 5 års garanti på skåp, bänkskivor, diskhoar, blandare (droppgaranti), handtag, soft-push, inbyggd LED-belysning och inbyggnadsspottar.

10.5. HTH:s ansvar omfattar inte fel som beror på slitage, överbelastning, handhavandefel eller felaktig montering, olycka eller andra omständigheter som kunden är ansvarig för.

10.6. HTH avhjälper fel som HTH är ansvarigt för snarast, i form av antingen utbyte eller reparation. Kunden har inte rätt till utbyte eller reparation om sådan åtgärd inte är möjlig eller kommer att medföra oskäliga kostnader för HTH. Under sådana omständigheter har kunden rätt att erhålla skäligt avdrag på köpesumman.

10.7. Vid utbyte får kunden normalt räkna med en leveranstid på 20–30 arbetsdagar. Under semesterperioder eller i situationer med särskilt hög belastning, måste kunden räkna med att leveranstiden för utbyte kan utökas med 5–15 arbetsdagar. Vid fastställande av rimlig avhjälpningsfrist ska dessa leveranstider tas med i beräkningen.

11. Särskilda villkor för leveranser som inkluderar montering

11.1. Om leverans inklusive montering har avtalats omfattas monteringsdelen av särskilda bestämmelser.

12. Särskilda regler för köp på HTH:s webbutik www.hth.se

12.1. Leverans

12.1.1. Beställningar från HTH:s webbutik www.hth.se skickas från HTH:s centrallager i Glostrup, Danmark.

12.1.2. HTH levererar endast till adresser i Sverige. HTH levererar inte till adresser öar utan broförbindelse, i dessa fall levereras till närmaste avskeppningshamn efter överenskommelse. 

12.1.3. Beroende på det välte produkt kan där väljas olika leveransformer. Leveransform er avhängig av det köpte produkt.
Leveranstid är olika for fårskalliga typar av leveransformer. Leveransen kan följas online med track and trace.

12.1.4. Om kunden beställer en vara som vid beställningstillfället är restnoterad framgår detta av kundens orderbekräftelse.

12.1.5. Leverans sker med speditør eller post enligt 12.1.3. Leverans sker enlighet med Post eller speditörs praxis.

12.2. Fraktkostnader

12.2.1. På alla webborder tillkommer fraktkostnader beroende på paketets vikt och storlek. Det samlade fraktpriset framgår alltid på ordern i ”varukorgen”.

12.3. Hämtning 

12.3.1. Varor köpt online kan inte hämtas antingen i den lokala butiken eller på vårt huvudlager. 

12.4. Betalning

12.4.1. På www.hth.se går det endast att betala med betalkort. Ingen avgift debiteras för betalning med kreditkort. 

12.4.2. HTH debiterar inte kortet förrän varan har levererats/skickats, om inte annat överenskommits. HTH kan aldrig debitera ett högre belopp än det som godkändes vid köpet. 

12.4.3. Köp på www.hth.se sker via säker betalning. Kunden har möjlighet att avvisa en betalning när kunden erhåller betalningsöversikten. Vi uppmanar alltid kunden att kontakta sin bank om misstankar finns om att kortet missbrukats. Det utgår ingen självrisk om ett kort missbrukas eftersom www.hth.se använder SSL (Secure Socket Layer) i betalsystemet. De uppgifter som registreras i samband med användningen av kundens betalkort krypteras (SSL) och det är alltså endast inlösaren som har tillgång till dessa. Varken HTH eller andra har möjlighet att läsa dessa data. 

12.4.3. När en betalning har genomförts i webbutiken visas kvittot på skärmen. Kunden får även en orderbekräftelse via e-post. 

12.5. Garanti

12.5.1. Garanti ingår enligt vad som framgår i punkt 10.

12.6. Montering

12.6.1. Montering ingår inte vid köp i HTH:s webbutik och kan inte köpas till. Om kunden vill ha montering måste varorna beställas och levereras via en fysisk butik.

12.7. Reklamation

12.7.1. Vid reklamation av varor som köpts på HTH:s webbutik www.hth.se meddelas till butiken i orderbekräftelsen. 

12.7.2. Om kunden köpt en felaktig vara i HTH:s webbutik kan kunden returnera den på följande sätt: 

12.7.2.1. Till en HTH-butik. Hitta närmaste butik via denna länk: http://www.hth.se. Leverans kan ske utan föregående avtal och butiken hanterar och bedömer reklamationen. 

12.7.2.2. Till HTH:s centrallager i Ölgod via en speditör eller genom postförsändelse . Leverans till huvudlagret kan endast ske efter avtal med HTH:s kundtjänst.

12.7.3. Om reklamationen är berättigad och om HTH bedömer att varan ska returneras till centrallagret ersätts rimliga fraktkostnader. Kostnaderna ska dokumenteras. Paket som skickas som postförskott tas inte emot. 

12.8. Ånger- och returrätt

12.8.1. För varor som köpts i HTH:s webbutik gäller ångerrätt i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. 

12.8.2. Ångerrätten gäller inte för specialtillverkade varor, som tillverkats eller anpassats efter kundens specifikationer. Ångerrätten gäller inte heller vid avtal om specifikt akut reparations- eller underhållsarbete hos kunden, som kunden begärt på förhand.  

12.8.3. Ångerrätten gäller i 14 dagar från det datum när kunden tagit emot varan. Om det gäller flera olika varor, som beställts i samma order, men levererats separat, räknas ångerrätten från den tidpunkt då den sista varan levererades. 

12.8.4. Om kunden vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden meddela HTH om det innan tidsfristen enligt 12.8.3 löpt ut. Standardångerformuläret (som finns här) ska användas. Standardångerformuläret och original kvitto ska medtages till en HTH butik. I butiken träffas avtal om hur leverans ska ske enligt 12.8.5. 

12.8.5. När kunden har lämnat meddelande om att kunden ångrar köpet kan kunden senast 14 dagar efter sitt meddelande returnera varan till en HTH butik.  Om returnering ska ske via speditör eller post kommer kunden at stå för alla kostnader för returfrakten. Observera att paket som skickas som postförskott inte tas emot. Vid retur är kunden ansvarig för att varan är korrekt emballerad. Kunden bär risken för varan från tidpunkten för varans leverans. 

12.8.6. Kunden står för eventuell försämring av varans värde som beror på annan hantering än vad som behövs för att fastställa varans art, egenskaper och funktionssätt. För att få tillbaka hela beloppet för varan får den inte vara skadad. Om varan har använts i en sådan utsträckning att försäljningspriset förväntas minska kommer HTH efter en noggrann bedömning att betala ut skillnaden mellan det betalda priset och det pris som varan kan inbringa vid försäljning. Den vara som levererats till kunden och som ska returneras ska vara komplett och innehålla samtliga delar. 

12.8.7. Återbetalning av order köpta i HTH:s webbutik

12.8.7.1. Om ångerrätten i detta avtal utövas betalar HTH tillbaka alla erhållna betalningar i samband med köpet, även leveranskostnader. Kunden står dock för returkostnaderna.

12.8.7.2. HTH betalar tillbaka beloppet utan onödig fördröjning och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det datum som varan returnerats.

12.8.7.3. HTH betalar tillbaka beloppet på samma sätt som den ursprungliga transaktionen genomfördes, om inte annat uttryckligen överenskoms.

13. Ansvarsbegränsning

13.1. HTH är ersättningsansvarig enligt konsumentköplagens (1990:932) regler om en näringsidkares skadeståndsansvar. Om montering av beställda varor utgör den övervägande delen av köpet är HTH ersättningsansvarig enligt konsumenttjänstlagens (1985:716) regler. HTH är inte under några omständigheter, däribland vid försening och brister på levererad vara, ansvarig för förlust i näringsverksamhet. Ansvarsbegränsningen gäller oavsett om leveransen sker exklusive eller inklusive montering, se punkt 11.

14. Produktansvar

14.1. För produktansvar gäller de vid varje tid gällande reglerna i svensk rätt. HTH är ansvarig för personskada och sakskada i enlighet med produktansvarslagen (1992:18) och de begränsningar som där anges.

15. Force majeure

15.1. HTH är inte ersättningsskyldigt för förhållanden som uppstår utan HTH:s förskyllan, som ligger utanför HTH:s kontroll eller som HTH vid avtalets ingående inte kunde ha förutsett, däribland men inte begränsat till krig, uppror och oroligheter, brist på transportmedel, allmän varubrist, offentliga restriktioner, import- eller exportförbud, ovanliga naturhändelser, t.ex. översvämningar eller storm, utbredda arbetskonflikter, brand, skadegörelse eller liknande förhållanden.

15.2. HTH ska utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta kunden om sådan omständighet inträffar som anges i punkt 15.1.

16. Tvister och meddelanden

16.1.Tvister mellan parterna avgörs av svensk domstol och i enlighet med svensk rätt

16.2. Meddelanden mellan parterna kan ske via e-post (som anges i orderbekräftelsen) eller annan godkänd digital kommunikationsform.

17. Klagomål

17.1. Om kunden är missnöjd med de varor som kunden har köpt hos HTH ska kunden alltid vända sig till den butik där kunden har köpt varorna eller alternativt till HTH:s huvudkontor. Om HTH och kunden inte hittar en lösning kan kunden vända sig till ARN.
Kunden bör alltid undersöka ARN:s gällande regler innan kunden lämnar in ett klagomål till ARN.

Kundens lagomål skickas till:

ARN
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Tel: 08-508 860 00
Fax: 08-508 860 01
E-post: arn@arn.se WEB: www.arn.se

18. Rangordning

18.1. I parternas inbördes rättsförhållande har avtal om leverans, såsom orderbekräftelser eller underskrivet avtal, företräde framför dessa försäljnings- och leveransvillkor. Därefter gäller dessa försäljnings- och leveransvillkor. Montering som avtalats enligt punkt 11 kan omfattas av ytterligare regler.