Arbetsmiljö, miljö och kvalitet

Nobia DK är certifierad enligt de internationella standarderna:

 • Kvalitetsledning (DS/EN ISO 9001:2015)
 • Miljöledning (DS/EN 14001:2015)

Omfattande tillverkning och distribution av köksmöbler och bänkskivor.

Vi arbetar därmed systematiskt med att kvalitetssäkra företagets processer, produkter och tjänster samt att kontinuerligt effektivisera och dokumentera arbetet med att förbättra dessa.

I dialog med myndigheterna åtar vi oss att följa gällande lagstiftning och myndighetskrav i de länder där våra produkter och tjänster produceras och levereras.

Kvalitetspolicy

Nobia DK är ett företag som sätter kunden i centrum. Genom leverans av kvalitetsprodukter och tjänster ska vi öka kundnöjdheten, säkerställa en långsiktig och lönsam tillväxt samt skapa utveckling och förnyelse till nytta för företagets aktieägare, anställda, kunder och samhället i stort.

Nobia DK:s ledning följer kontinuerligt upp kvalitetsledningsarbetet, inklusive systematisk användning av revisionsresultat och annan insamlad data i syfte att kontinuerligt förbättra systemets effektivitet, inklusive att förbättra och säkerställa arbetsmetoder samt arbetsprocesser.

Följande riktlinjer ligger till grund för kvalitetspolicyn och för att uppnå de uppsatta målen för denna.

Våra kunder

 • Vi kommer att ta med kundernas behov och förväntningar på rätt kvalitet och pris, med syfte att säkerställa en hög kundnöjdhet, så vi uppnår målsättningen branschens mest nöjda kunder.
 • Vi kommer att samla in och bearbeta kundinformation för att säkerställa kontinuerlig optimering och kvalitetsförbättring.

Våra medarbetare

 • Vi kommer att säkerställa en målinriktad utveckling av varje medarbetares professionella kompetens. Lojala, kvalitets- och kostnadsmedvetna medarbetare ska därmed bidra till att främja en resultatinriktad företagskultur.

Ledarskap

 • Vi vill säkerställa att Nobia DK:s värderingar – humankapital, kvalitet, dynamik, mångfald och inkludering samt hållbarhet införlivas i alla relevanta affärsprocesser.
 • Vi kommer arbeta för ett öppet ledarskap. Genom delegering och konsekvent ledarskap vill vi utveckla både företagets prestation och medarbetarnas kompetens och välbefinnande.
 • Vi är engagerade i ständig förbättring av ledningssystemet, d.v.s. arbetsmetoder och arbetsflöden på alla nivåer i företaget.
  Operativa kvalitetsmål inom relevanta processer sätts och omvärderas löpande. Målen bidrar till att skapa målinriktad utveckling av såväl produkter och tjänster, som chefer och medarbetare.

Leverantörer

 • Vi kommer att arbeta för ett värdeskapande samarbete med våra leverantörer, vilket även inkluderar att söka nya samarbetsformer.
  Vi kontrollerar kontinuerligt outsourcade tjänster för att säkerställa deras kvalitet.

Samhället

 • I dialog med myndigheterna åtar vi oss att följa tillämplig lagstiftning och myndighetskrav samt övriga bestämmelser vi har som vi har förbundit oss att följa.


Miljöpolicy

Nobia DK är ett ansvarsfullt företag som vill tillverka produkter och leverera tjänster med minimal miljöpåverkan genom hela värdekedjan, d.v.s. ända från produktutveckling, leverantörshantering, tillverkning, distribution, konsumtion och omhändertagande av dessa.

Följande riktlinjer ligger till grund för miljöpolicyn samt för att uppnå de uppsatta målen för denna

Våra kunder

Vi säkerställer att våra produkter, förpackningar och service följer tillämplig miljölagstiftning.

Vi ser till att våra produkter och förpackningar utvecklas med tanke på minimal miljöpåverkan i samband med användning och kassering.

Våra medarbetare

 • Vi ska säkerställa en riktad utveckling av den enskilde medarbetarens kunskap och medvetenhet om påverkan på miljö, klimat, avfall, återvinning och därmed hållbarhet.

Ledarskap

 • Vi har åtagit oss att kontinuerligt förbättra och minska miljöpåverkan.
 • Vi sätter upp och omprövar kontinuerligt verksamhetsmål i syfte att minska miljöpåverkan.

Leverantörer

 • Vi föredrar leverantörer som prioriterar minskad miljöpåverkan i alla sina processer.
 • Vi utvärderar kontinuerligt att leverantörerna praktiserar ständiga förbättringar för sin miljöpåverkan.

Processerna

 • Vi utvecklar kontinuerligt processerna i syfte att minska miljöpåverkan.
 • Vi utvärderar och prioriterar miljökonsekvenser vid alla inköp, ny- och ombyggnader.

Samhället

 • Vi åtar oss att följa gällande lagstiftning och myndighetskrav i dialog med myndigheterna och strävar efter att alltid ligga i framkant vid eventuella förändringar.
 • Vi är öppna med vår miljöpåverkan för alla relevanta intressenter.


Arbetsmiljöpolicy

Nobia DK är ett företag som ser alla anställda som en viktig resurs, och därför vill vi utveckla och upprätthålla en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, så att alla medarbetare trivs och ingen far illa på jobbet.

Fokus på den fysiska och psykiska arbetsmiljön är en integrerad del av vardagen och det pågår kontinuerligt arbete med att förbättra alla delar kring detta i hela organisationen med värdighet, ömsesidig respekt, sekretess, samarbete och förtroende.

Följande riktlinjer ligger till grund för arbetsmiljöpolicyn, och för att nå de uppsatta målen för denna

Våra kunder

 • Våra produkter och tjänster har utvecklats med fokus på att säkerställa att alla medarbetare som är involverade i detta har kunnat utföra sitt arbete på ett säkert och hälsosamt sätt.

Våra medarbetare

 • Alla medarbetare tar ansvar för sin egen och andras säkerhet, hälsa och välbefinnande och ska engagera sig positivt i ständiga förbättringar av dessa.
 • Alla anställda har ansvar och befogenhet att stoppa all verksamhet/arbete om det föreligger fara för säkerhet och hälsa.

Ledarskap

 • Vi utvecklar kontinuerligt arbetsmiljön så att vi tar bort faror och minskar risker som kan påverka den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
 • Vi arbetar kontinuerligt för att främja hälsosamma arbetsplatser med fokus på närvaro, välmående och utveckling
 • Våra chefer har ett särskilt ansvar för att se till att arbetsmiljön är i ordning och de mäts individuellt utifrån sitt arbetsmiljöarbete.
 • Vi utvecklar och genomför löpande aktiviteter och utbildningar som främjar alla medarbetares välbefinnande, hälsa och säkerhet.

Leverantörer

 • Vi föredrar leverantörer som prioriterar en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.
 • Vi utvärderar kontinuerligt att leverantörerna praktiserar ständiga förbättringar av sin arbetsmiljö.

Processerna

 • Vi utvecklar kontinuerligt metoder och arbetsflöden i syfte att förbättra arbetsmiljön.
 • Vi utvärderar och prioriterar arbetsmiljöhänsyn vid alla köp, ny- och ombyggnader.

Samhället

 • I dialog med myndigheter åtar vi oss att följa gällande lagstiftning och myndighetskrav i relation till hälsa, säkerhet och välbefinnande i arbetet och strävar alltid efter att ligga i framkant vid eventuella förändringar.
 • Vi är öppna kring våra arbetsmiljöförhållanden för alla relevanta intressenter.

Arbetsmiljö, miljö och kvalitet Policies för Nobia DK version 4 Ølgod, d.07.09.2022 Godkänd av Michael Rosendahl Jensen